Vedtægter for Nr. Vium kulturcenter

§ 1

Institutionens navn er Nr. Vium Kulturcenter beliggende på mat.nr. 2F Egeris gdr. Nr. Vium i Ringkøbing-Skjern kommune. Dets formål er at opføre og drive et center til brug for idrætsaktiviteter, møder, sammenkomster og fester.

§ 2

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden udgangen af februar måned. Der indkaldes med 14 dages varsel med annoncer i lokale blade. Dagsordenen for den ordinære Generalforsamling skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomme forsla
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de frem mødte Stemmeberettiges antal. Vedtægtsændringer skal ske på to af hinanden uafhængige generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 frem mødte fremsætter skriftlig begæring derom, med angivelse af dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og er beslutningsdygtig som den ordinær. Alle beslutninger på generalforsamlingerne træffes med almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Alle bosiddende i Nr. Vium sogn har stemmeret.

§ 3

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Alle valgt af generalforsamling For en 2-årig periode. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer der er 3 på valg i lige år og 2 på valg i ulige år. Revisor er på valg hver år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 er mødt. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4

Der skal af kasseren føres regnskab af forenings drift. Regnskabet Underskrives af bestyrelsen og revideres af revisor. Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12.

§ 5

Institutionens drift gennemføres ved lejeindtægt, samt frivillig bidrag. Eventuelt overskud kan af bestyrelsen foreslås hensat Til fremtidig vedligeholdelse og nyanskaffelser.

§ 6

Såfremt den selvejende institution ophæves, kan det kun Ske ved to af hinanden uafhængige generalforsamlinger, Hvoraf den ene skal være ekstraordinær. Eventuelle midler kan kun bruges til idrætsarbejde og kulturelt Arbejde i Nr. Vium sogn.

Bestyrelsen: Erik Hvas Andersen, Lars Knudsen, Lars Nielsen, Christian Pedersen, Ida Søndergaard

                                    

 

Joomla templates by a4joomla